Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES.

a) “Hobon”: vennootschap met maatschappelijke zetel te B-9950 Lievegem, Arisdonk 139;
b) “de Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan Hobon goederen, werken en/of diensten levert, of die aan Hobon goederen in bewaring geeft.

2. TOEPASSINGSGEBIED.

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Hobon goederen, werken en/of diensten van welke aard ook aan de Klant levert.
b) Door het feit van de bestelling worden deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud door de Klant aanvaard.
c) Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d) De toepassing van eventuele aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs al werden deze voordien of naderhand medegedeeld.
e) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal hierdoor de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden niet worden aangetast. Eventuele nietige bepalingen worden vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en de keuzes van deze algemene voorwaarden.

3. OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN.

a) Offertes zijn louter informatief en verbinden Hobon niet.
b) Offertes zijn geldig voor een duur van tien (10) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven.
c) Hobon is alleen gebonden door de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van een daartoe gemachtigde persoon aangesteld door Hobon. De in de orderbevestiging opgegeven prijzen zijn drie maanden geldig.
d) De gebruikelijke leveringstermijnen zijn vier a vijf weken. Voor leveringen binnen de vijf kalenderdagen wordt een prijssupplement in rekening gebracht van € 0,10 EUR per kilogram.
e) Een orderbevestiging geldt enkel voor de daarin bevestigde goederen en/of werken, en geldt niet voor navolgende bestellingen en/of opdrachten.

4. VOORAFGAANDE TESTFABRICATIE EN ANDERE PROEVEN.

a) Wanneer de Klant niet uitdrukkelijk om een voorafgaande testfabricatie verzoekt, wordt deze geacht de uiteindelijke kwaliteit en resultaat van het order volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden, zonder enige mogelijkheid tot het eisen van een schadevergoeding lastens Hobon.
b) Alle voorafgaande testfabricatie en andere proeven, ongeacht of deze werden aangevraagd door de Klant of op eenzijdige beslissing werden uitgevoerd door Hobon, worden door Hobon aangerekend aan de Klant, alsook de kosten van aanpassingen op de testfabricatie en proeven.
c) De goedkeuring van de Klant met de testfabricatie en proeven ontlast Hobon van alle aansprakelijkheid voor welk danige fouten en/of vergissingen dan ook, zelf deze die na de uitvoering van het order werden ontdekt en niet op de testfabricatie of proef werden aangeduid.
d) Het plaatsen van een order door de Klant wordt gelijkgesteld met de uitdrukkelijke goedkeuring van de Klant met de testfabricatie en proeven (cf. artikel 4, c)).

5. ANNULERING VAN EEN ORDER.

Bij annulering / eenzijdige verbreking van een order door de Klant zal Hobon recht hebben op een annulerings- en schadevergoeding als volgt: indien op datum van de annulering door de Klant het order nog niet in uitvoering is en Hobon in functie van het order nog geen bestellingen bij leveranciers heeft gedaan, heeft Hobon recht op een forfaitaire vergoeding van vijf en twintig pro cent (25%) van de prijs van het order; indien het order wel in uitvoering is heeft Hobon recht op een forfaitaire vergoeding van vijf en twintig pro cent (25%) van de prijs van het order vermeerderd met de kostprijs van de gewerkte uren, bestelde en/of gebruikte materialen en onderdelen, en handling.

6. LEVERINGSTERMIJNEN.

a) Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de opgegeven en/of overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen louter indicatief en zonder enige verbintenis.
b) Indien de uitvoering op vraag van de Klant of door de schuld van de Klant wordt uitgesteld, om welke reden ook, vervallen automatisch en van rechtswege de opgegeven en/of overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen. Daarenboven heeft Hobon het recht om, onverminderd alle andere rechten, de verkoopprijzen en alle voorwaarden met betrekking tot het nog uit te voeren gedeelte te herzien, zelfs, zo nodig, dit gedeelte te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de Klant. Hobon heeft ook het recht tot afname te verplichten. Voor vertraging in de afname zal een vergoeding verschuldigd zijn van tien pro cent (10%) voor de kosten van voorraadvorming en wijziging in de planning te rekenen op de waarde van het nog uit te voeren deel.
c) De overschrijding van de opgegeven en/of overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen zal de Klant in geen geval het recht verlenen om de goederen eenzijdig te weigeren, betalingen te schorsen, de verkoop te verbreken, schadevergoeding te vorderen en/of de overeenkomst te ontbinden.

7. OVERMACHT EN HARDSHIP.

Hobon behoudt zich het recht voor om overeenkomsten waarvan de uitvoering onmogelijk, zeer moeilijk of al te exorbitant geworden is om redenen onafhankelijk van haar wil, die het normale verloop van de bevoorrading, fabricage of verzending zouden verhinderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oproer, staking, ongevallen, lock-out, bedrijfsbezetting, gehele of gedeeltelijke stopzetting wegens een administratieve maatregel, in- en uitvoerbelemmeringen, rampen, het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn/haar verplichtingen jegens Hobon, of om elke andere reden buiten schuld of risico van Hobon ontstaan, op te zeggen of op te schorten tot de reden heeft opgehouden te bestaan, zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.

8. LEVERING.

a) Alle goederen en werken worden geleverd Ex Works (EXW) Lievegem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle transportkosten en kilometerheffingen voor rekening van de Klant.
b) De goederen worden beschouwd als geleverd en aanvaard door de Klant bij het vertrek van de goederen uit de werkhuizen van Hobon te Lievegem, zelfs indien een prijs “franco” gerekend wordt. De Klant kan zich op die plaatsen steeds laten vertegenwoordigen.
c) Het gewicht van de goederen is altijd een brutogewicht, inclusief de kokers, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wanneer de goederen op europaletten worden geleverd, zal het gewicht van de goederen altijd worden verhoogd met een forfaitair gewicht van 21 kilogram per gebruikte europallet, doch zal met deze forfaitaire verhoging geen rekening worden gehouden bij de facturatie van de geleverde goederen. Een forfaitair bedrag van 6,5€ per pallet zal de Klant aangerekend worden indien deze niet worden teruggegeven binnen de 3 maand van verzending van de goederen naar de klant. De goederen en werken worden geleverd met de kleine gebruikelijke afwijkingen o.a. inzake kwaliteit, maatvoering, kleur, gewicht, bedrukking, waarvoor Hobon niet aansprakelijk kan worden gesteld. Onverminderd het voorgaande zal een opwaartse of neerwaartse afwijking in dikte of een afwijking in breedte en lengte van 10% of minder als normaal worden beschouwd. Bij de beoordeling van de eventuele afwijkingen dient steeds een gemiddelde uit het volledige order te worden genomen.
d) De goederen reizen altijd op risico van de Klant.
e) De goederen dienen in droge omstandigheden en afgeschermd van het zonlicht te worden opgeslagen, maximaal drie maanden in buitenopslag en maximaal zes maanden in binnenopslag; goederen bestemd voor de voedingsindustrie mogen nooit in buitenopslag worden gestockeerd;
indien de goederen in een koude omgeving worden opgeslagen, moeten deze 48 uur voor de verwerking worden overgebracht naar een omgeving van minstens 15°C. Voor meer gedetailleerde voorschriften verwijst Hobon naar de gebruiksvoorwaarden op www.hobon.be
f) De Klant is exclusief verantwoordelijk voor de opslag van de goederen; Hobon zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor goederen die in strijd met deze bepalingen worden opgeslagen.

9. KLACHTEN.

a) Op straffe van verval dienen alle klachten wegens zichtbare gebreken door de Klant of zijn vertegenwoordiger geformuleerd te worden onmiddellijk en schriftelijk bij de levering.
b) Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en op straffe van verval binnen de dertig (30) dagen na levering per aangetekend schrijven worden gemeld aan Hobon.
c) De Klant mag de goederen slechts retourneren mits schriftelijke toestemming van Hobon. Deze toestemming voor retour van de goederen houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. De kosten van terugzending blijven steeds voor rekening van de Klant. Tevens behoudt Hobon zich het recht voor om alle kosten die de retourzending haar heeft veroorzaakt, te verhalen op de Klant.
d) In geen geval kunnen klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken tot gevolg hebben dat de Klant het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen.
e) De totale aansprakelijkheid van Hobon zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende gebrekkige goederen bedongen prijs (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van Hobon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, … is steeds uitgesloten.

10. ELEKTRONISCHE FACTURATIE (E-FACTUREN).

a) De facturen die door Hobon worden uitgereikt, kunnen naar keuze van Hobon zowel per gewone post (papieren versie) als per elektronische post (e- factuur) naar de Klant worden verstuurd.
b) Behoudens schriftelijk protest van de Klant onmiddellijk na ontvangst van de eerste e-factuur, verklaart de Klant zich in toepassing van artikel 53, § 2, 4e lid WBTW uitdrukkelijk akkoord met elektronische facturatie (e-facturen) en worden alle e-facturen die Hobon elektronisch aan de Klant richt uitdrukkelijk door de Klant aanvaard.
c) De Klant is er toe gehouden om aan Hobon een juiste en actuele opgave te doen van het e-mailadres waarnaar de e-facturen mogen worden verstuurd. Hobon kan geenszins verantwoordelijk worden geacht of aansprakelijk worden gesteld ingeval de Klant de e-facturen niet ontvangt in geval van een wijziging aan het e-mailadres, een technische fout, spamfilters, oversized mailbox en/of welke andere reden dan ook.
d) In toepassing van artikel 2281 van het burgerlijk wetboek wordt een e-factuur, opgestuurd naar het e-mailadres dat de Klant aan Hobon heeft opgegeven, beschouwd als door de Klant ontvangen op dezelfde dag als deze van verzending.

11. BETALING.

a) Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van Hobon te Lievegem binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum.
b) In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vermeerderd met de interesten berekend volgens de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
c) In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt onmiddellijk en van rechtswege het schuldsaldo verhoogd met tien pro cent (10%), zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, met een minimum van honderd vijf en twintig euro (€ 125,00).
d) In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle andere nog verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. In dit geval zal Hobon het recht hebben om elke verdere levering of uitvoering op te schorten tot na de volledige betaling of om de waarborgen te eisen die zij nodig acht, zonder enig recht op schadevergoeding of vertragingsboete in hoofde van de Klant.
e) Wanbetaling brengt van rechtswege het verlies van alle andere toegestane kortingen en premies met zich.

12. FAILLISSEMENT VAN DE KLANT.

a) In geval van faillissement of elke andere vorm van het ontstaan van een samenloop van schuldeisers van de Klant worden alle uitstaande overeenkomsten van rechtswege en vervroegd afgerekend op die datum en in schuldvergelijking (close-out netting) gebracht.
b) De verkochte goederen blijven eigendom van Hobon tot betaling van dit saldo.

13. NETTING IN GEVAL VAN WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN TUSSEN DE KLANT EN HOBON.
In overeenstemming met de wet van 15 december 2004 op de financiële zekerheden compenseren en verrekenen partijen automatisch en van rechtswege alle bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de contractuele relatie tussen partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische compensatie en verrekening overblijft en opeisbaar is.

14. OPSCHORTING EN ONTBINDING.

In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, splitsing, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, opening van gerechtelijke reorganisatie, collectief of minnelijk akkoord, verzoek tot uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag, toelating tot de procedure van collectieve schuldenregeling, of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt Hobon zich het recht voor om wegens dat loutere feit hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de Klant afdoende zekerheden stelt voor zijn betaling, hetzij de overeenkomst met de Klant ontbonden te verklaren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, vanaf de datum van verzending van het schrijven ter bevestiging van de ontbinding, onverminderd het recht van Hobon om schadevergoeding te vorderen.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

a) De goederen blijven de eigendom van Hobon zolang door de Klant de prijs, desgevallend te vermeerderen met accessoria, niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen in gebruik werden genomen en/of bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de Klant alle verlies- en vernielingsrisico’s. De betaalde voorschotten blijven door Hobon verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
b) Als gevolg van artikel 15, a), heeft Hobon het recht om volle en niet-verbruikte rollen terug te nemen met compensatie op de oudste openstaande schuld van de waarde van de teruggenomen producten, bepaald op basis van de actuele dagprijs van het betreffende product.

16. GOEDEREN IN BEWARING.

a) De Klant verzaakt aan alle rechten welke hij/zij volgens het burgerlijk wetboek zou kunnen laten gelden ten overstaan van Hobon uit hoofde van de totale of gedeeltelijke vernieling, verdwijning of beschadiging van goederen in bewaring gegeven en/of gedeponeerd in de werkhuizen van Hobon en/of bij aangestelde derden, welke ook de oorzaak van deze gebeurtenis zou kunnen zijn en onder meer in geval van brand, ontploffing, …
b) De Klant zal zelf instaan voor de verzekering van goederen in bewaring. Hobon heeft geen verplichting om de goederen in bewaring te verzekeren.

17. TAAL, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

a) De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke.
b) Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
c) Alle vorderingen